Voorwaarden

Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die met Erasmus Advocatenkantoor worden gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.


2. OPDRACHT

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Erasmus Advocatenkantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Erasmus Advocatenkantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.

b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Erasmus Advocatenkantoor te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt, dat Erasmus Advocatenkantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden advocaten of zonodig door derden in opdracht van het kantoor. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


3. DECLARATIE

a. Terzake van de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met belaste, onbelaste verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

b. Erasmus Advocatenkantoor is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

c. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten en de eigen bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen;


4. BETALING

a. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de declaratiedatum de wettelijke vertragingsrente, als bedoeld in de artikelen 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek over het declaratiebedrag verschuldigd. De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gedeclareerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.


5. AANSPRAKELIJKHEID

a. Erasmus Advocatenkantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

b.  De aansprakelijkheid voor tijdens het uitoefenen van de opdracht gemaakte beroepsfouten is uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag vermeerderd met het eigen risico.

c. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, de schade die niet wordt gedekt door de voor advocaten verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

d. Bij de uitvoering van opdrachten is Erasmus Advocatenkantoor gerechtigd derden in te schakelen. Het kantoor zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de cliënt plegen. Erasmus Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

6. BEËINDIGING DOSSIER

Bij beëindiging van het cliëntdossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van vijf jaar door het kantoor bewaard blijven. Zodra deze periode afgelopen is behoudt het kantoor zich het recht om het cliëntdossier te vernietigen.


7. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

Erasmus Advocatenkantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling houdt in dat de cliënt zijn klacht eerst aan de klachtenfunctionaris van het kantoor kenbaar maakt. Slaagt de klachtenfunctionaris er niet de klachten te verhelpen, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijk cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.

2. Bij het eerste gesprek zal aan de cliënt een korte uitleg over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur meegegeven worden.


8. BEVOEGDE RECHTER EN RECHTSKEUZE

Op de rechtsverhouding tussen Erasmus Advocatenkantoor en de cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil tussen het kantoor en haar cliënt kennis te nemen.