Specialismen

RECHTSGEBIEDEN

Erasmus Advocatenkantoor is een kantoor met ruime ervaring op vrijwel alle rechtsgebieden. Om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden, ligt de focus op de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

In arbeidsrelaties komt het voor dat er een conflict ontstaat. Tijdige advisering kan veel ellende voorkomen. Eerst zullen de werkgever en de werknemer natuurlijk moeten bekijken of zij gezamenlijk het arbeidsconflict kunnen oplossen. Wanneer dit niet lukt, is het raadzaam om iemand van buitenaf in te schakelen. Arbeidsconflicten en ontslag kunnen langdurig en vrij kostbare gerechtelijke procedures met zich meebrengen. Daarom is het van belang dat u goed begeleid wordt. Erasmus Advocatenkantoor werkt dagelijks met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ontslagrecht, ontslagvergoeding. Veel voorkomende onderwerpen zijn:

* Geschillen over de beëindiging of ontbinding van arbeidsovereenkomsten;

* Ontslag wegens disfunctioneren van een werknemer;

* Ontslag wegens verwijtbaar handelen van een werknemer;

* Geschillen over re-integratie/ loonbetaling bij ziekte;

* Loonvorderingen;

* Kwesties over de CAO;

* Ontslag op staande voet;

* Het aanvragen van ontslagvergunningen via het UWV;

* Geschillen over concurrentie- en relatiebedingen;

* Het opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht regelt het recht met betrekking tot toelating, verblijf en uitzetting van vreemdelingen. Het is een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Mr. Süzen-Akdemir heeft een ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van adviseren en procederen in tal van vreemdelingrechtelijke kwesties. Daarbij valt te denken aan:

* Reguliere verblijfsvergunningen;

* Gezinshereniging;

* Visum aanvragen (MVV);

* Inreisverbod;

* Ongewenstverklaring;

* Intrekking verblijfsvergunning;

* Wet Arbeid Vreemdelingen;

* Naturalisatie;

* EG-recht ( België -route enz.);

* Turks Associatiebesluit.

Al jarenlang is de juridische positie van Turkse migranten gunstiger dan de positie van migranten uit andere niet-EU landen. Dit komt doordat Turkije al tientallen jaren geleden verdragen met de Europese Gemeenschap (nu de Europese Unie) heeft gesloten waarin bijzondere regels voor Turkse onderdanen zijn opgenomen. In de afgelopen jaren heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een reeks van uitspraken gedaan over het Associatieverdrag die in eerste instantie vooral betrekking leken te hebben op de situatie van Turkse onderdanen die reeds in de EU verbleven. In de afgelopen jaren zijn er echter ook een aantal belangrijke uitspraken gedaan die gericht zijn op de zogenaamde eerste toelating van Turkse onderdanen in de EU.

In de afgelopen jaren heeft mr. Süzen-Akdemir zich met name verdiept in het Turks Associatiebesluit en het EG-recht.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de rechtsverhouding met de overheid. Onder het bestuursrecht vallen besluiten van de overheid. Dit kunnen bijvoorbeeld besluiten zijn die zijn genomen na een vergunningsaanvraag. Burgers zijn niet of veelal niet voldoende op de hoogte van de uitgebreide en ondoorzichtige wetgeving op het gebied van het bestuursrecht. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Indien zich een geschil voordoet met de gemeente, de provincie of het Rijk maken wij de regelgeving voor u inzichtelijk en bieden wij u juridische bijstand. Hierbij kan het gaan om de navolgende gevallen:

– Geschillen met de gemeente en/of overheid;

– Procedures tegen de gemeente en/of overheid;

– Indienen van bezwaarschriften bij de gemeente en/of overheid;

– Intrekking en/of weigering van vergunningen;

– Wet BIBOB.

Als u een besluit van de overheid hebt ontvangen waarmee u zich niet kunt verenigen, dan dient u daartegen veelal binnen zes weken bezwaar te maken. Deze termijn is een zogenoemde fatale termijn. Indien men vergeet om bezwaar te maken of is men te laat, dan kunt u meestal geen beroep meer instellen bij de Rechtbank.

Personen- en Familierecht

Bij een echtscheiding of een verbreking van uw relatie na samenwonen kunt u tegen verschillende vragen aanlopen:

• Maakt u aanspraak op de woning?

• Hoe zit het met onderhoudsbijdrage (alimentatie) voor uw kinderen of ex-partner?

• Hoe stellen wij een ouderschapsplan op? Hoe verdelen wij de zorg?

• Bij wie gaan de kinderen wonen?

• Heeft u (of uw ex-partner) recht op een omgangsregeling?

• Hoe zit het met de verdeling van de bezittingen en/of schulden na de (echt)scheiding?

 

Wij adviseren en voeren procedures op het gebied van bijvoorbeeld:

• Echtscheiding, inclusief het opstellen van een ouderschapsplan;

• Alimentatiezaken;

• Ouderlijk gezag;

• Omgangsregeling;

• Boedelverdeling;

• Erkenning/ontkenning/vaststelling van het vaderschap;

• Naamswijziging;

• Bewindvoering/mentorschap/ondercuratelestelling;

• Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing kinderen.

Huurrecht

Op het gebied van huurrecht doen zich veel praktische problemen voor. De (ver)huurder is vaak niet op de hoogte van de wettelijke rechten en -verplichtingen. Een (ver)huurder kan wel een probleem gerelateerd aan (ver)huur van onroerende zaken als zodanig herkennen en onder woorden te brengen, maar mist vaak de kennis om de ingenomen standpunten op een wettelijke basis te funderen. Onze advocaten kunnen u hiermee verder helpen. Wij behandelen zaken met betrekking tot woonruimte, maar ook met betrekking tot bedrijfsruimte. Hierbij kunnen allerlei aspecten aan de orde komen, zoals onder andere opzegging, ontbinding, gebreken, renovatie, huurprijs, schadevergoeding, servicekosten, VVE, onderhuur, indeplaatsstelling en medehuurderschap. Deze onderwerpen zijn complex, zodat juridische bijstand wenselijk is.

Incassoprocedures

Incassozaken hebben betrekking op het incasseren van onbetaalde facturen. Wij kunnen u bijstaan bij het innen van uw openstaande vorderingen. Hierbij valt te denken aan een schriftelijke sommatie en eventuele ingebrekestelling tot beslag leggen en het doorlopen van een gerechtelijke procedure. Vallen uw vragen in deze categorie dan kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Sociaal Zekerheidsrecht

Bijna iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met het sociaal zekerheidsstelsel. Onze advocaten voeren een gespecialiseerde praktijk op het gebied van het sociale zekerheidsrecht en sociale voorzieningen. Zij adviseren particulieren omtrent hun positie ten opzichte van overheidsinstanties en staan hen bij in bezwaar- en beroepsprocedures inzake onder meer arbeidsongeschiktheid, sanctiebesluiten, werkloosheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen.

U wordt aangeraden om een advocaat in te schakelen indien één van de onderstaande gevallen zich voordoen:

– U ontvangt geen Ziektewet-uitkering, WW-uitkering, WIA-uitkering, WAJONG-uitkering of bijstandsuitkering, terwijl u daar wel recht op heeft;

– Uw uitkeringsaanvraag is afgewezen;

– Uw uitkering wordt is verlaagd, opgeschort of ingetrokken;

– Er is een bestuurlijke boete opgelegd aan u;

Indien u met betrekking tot vorenvermelde uitkeringen een besluit heeft ontvangen waarmee u zich niet kunt verenigen, kunt u daartegen bezwaar maken of (hoger) beroep instellen. Veelal kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Deze termijn is een zogenoemde fatale termijn. Indien men vergeet om bezwaar te maken of is men te laat, dan is het meestal niet meer mogelijk om beroep in te stellen bij de Rechtbank. Onze advocaten weten de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid en kunnen u hierin adviseren en bijstaan. Zij staan u graag bij in de bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstanties en de beroepsprocedure bij de Rechtbank. Zij voeren geregeld procedures bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale zekerheid.

Strafrecht

Wordt u verdacht van een strafbaar feit of bent u juist slachtoffer van een misdrijf? In alle gevallen dat u met het strafrecht te maken krijgt kunt u bij Erasmus Advocatenkantoor terecht voor rechtsbijstand.